Сагаалганай амар мэндээ! — «Ая–Ганга»

Сагаалганай амар мэндээ!

Үглөөнэй наран шэнги мандажа, Үндэр уулын сэсэг шэнги hалбаржа, Ута наhа удаан жаргал эдлэжэ, Үри хүүгэдээ, аша зээнэрээ
Үргэлсэжэ, сэсэг ногоон дайдадаа сэдьхэл дүүрэн ажаhуухатнай болтогой!
Сагаан hараар! Сагаалганаар!

С праздником Белого месяца!